+030 210 538 1327

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους υποψηφίους του Π.Μ.Σ είναι:

  • Αίτηση, όπου συμπληρώνεται υποχρεωτικά και online το αργότερο μέχρι το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020.
  • Αντίγραφο πτυχίου. Για αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα
  • Αναλυτική βαθμολογία βασικού πτυχίου
  • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας
  • Δύο φωτογραφίες
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη από οποιαδήποτε διοικητική αρχή
  • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
  • Βιογραφικό Σημείωμα

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με τελική ημερομηνία υποβολής τους έως το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Αιτήσεις που γίνονται μόνο online  και δεν αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 δεν γίνονται δεκτές.

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τμήμα Μηχ. Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Π. Ράλλη & Θηβών 250 Τ.Κ 12244, Αιγάλεω
Κτίριο Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Ζ)
Αίθουσα ΖΑ010
με την ένδειξη:
Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές»